Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor iedere door Stichting True Art Of Giving gehouden veiling en iedere (aan)bieding en iedere in dat kader gesloten overeenkomst. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.
 2. Elke (aspirant)koper geeft door het deelnemen aan een veiling te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene veilingvoorwaarden.

Artikel 2: Algemene Bepalingen

 1. Stichting True Art Of Giving heeft het recht onjuistheden in, door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend.
 2. Stichting True Art Of Giving kan, naast deze algemene veilingvoorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voor de veiling, althans voor de veiling van de kavel(s) waarop zij betrekking hebben, aan de aspirant-kopers ter kennis worden gebracht. Indien en voorzover bijzondere veilingvoorwaarden van Stichting True Art Of Giving strijdig zijn met deze algemene veilingvoorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.

Artikel 3: Veilingprocedure

 1. De voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door Stichting True Art Of Giving bepaald. Dit betekent onder andere dat Stichting True Art Of Giving de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de veiling toe te laten, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels, een bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
 2. Een ieder is verplicht om door of namens Stichting True Art Of Giving in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
 3. De veiling geschiedt “bij opbod”. Stichting True Art Of Giving is op elk moment tijdens de veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen.
 4. Verkoper is gerechtigd deel te nemen aan de veiling en biedingen uit te brengen op de door hem ter veiling aangeboden kavel(s).
 5. Stichting True Art Of Giving is gerechtigd biedingen namens derden uit te brengen.
 6. Elke bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere persoon die een bieding uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die de bieding uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
 7. Stichting True Art Of Giving bepaalt of bij het doen van een bieding een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de bieding heeft uitgebracht niet aan zijn bieding zal worden gehouden. (Aspirant) kopers kunnen aan de beslissing van Stichting True Art Of Giving ter zake geen enkel recht ontlenen.
 8. De (aspirant)koper die de hoogste bieding uitbrengt of, bij afslag, het eerste bod uitbrengt, wordt na toewijzing als koper aangemerkt. Hij heeft dan de veiling “gewonnen”. Bij verschil van mening tussen (aspirant)kopers beslist Stichting True Art Of Giving bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste bieding te hebben uitgebracht, zonder dat (aspirant)kopers daaraan enig recht kunnen ontlenen.
 9. De (aspirant)koper koopt de producten in de toestand waarin deze zich op het moment van toewijzing bevindt/bevinden. Omschrijvingen van de kavels en alle inlichtingen door of namens Stichting True Art Of Giving gedaan, worden naar beste weten gedaan, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Stichting True Art Of Giving wordt ingestaan. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen.
 10. De koopovereenkomst komt tot stand en het risico van het gekochte gaat op de (aspirant) koper over op het moment van toewijzing

Artikel 4: Betaling, zekerheidstelling, eigendomsvoorbehoud; termijnen

 1. De(aspirant)koper dient de koopsom uiterlijk binnen 24 uur na de afgiftedag van de veiling aan Stichting True Art Of Giving te hebben betaald op de door Stichting True Art Of Giving aangegeven wijze en in de door Stichting True Art Of Giving aangegeven valuta.
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 3. Stichting True Art Of Giving kan, naast het bepaalde in dit artikel, in de veilingcatalogus bijzondere betalingsvoorwaarden opnemen. De (aspirant)koper is in dat geval aan de bijzondere betalingsvoorwaarden gebonden. Indien en voor zover bijzondere betalingsvoorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in dit artikel, prevaleert het bepaalde in de bijzondere betalingsvoorwaarden.
 4. Stichting True Art Of Giving is gerechtigd om van de (aspirant)koper bij of na toewijzing van het gekochte direct gehele of gedeeltelijke betaling van de koopsom te vorderen en/of te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Stichting True Art Of Giving of de opdrachtgever van Stichting True Art Of Giving. Indien de (aspirant)koper hieraan niet voldoet, is Stichting True Art Of Giving gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte opnieuw te veilen, dan wel het gekochte aan te bieden aan de één na hoogste bieder. 
 5. De eigendom van het gekochte gaat op de (aspirant)koper over op het moment van afname als bedoeld in artikel 5. van deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de (aspirant) koper de volledige koopsom en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan Stichting True Art Of Giving zal hebben voldaan.
 6. Alle termijnen waaraan (aspirant)koper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, zodat de (aspirant)koper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn. Stichting True Art Of Giving zal gerechtigd zijn om vorderingen als gevolg van deze en bijzondere veilingvoorwaarden na ommekomst van de alsdan te stellen betalingstermijn onmiddellijk uit handen te geven aan een deurwaarders- c.q. incassokantoor, waarvan de bijkomende kosten dan voor rekening van de schadeveroorzakende partij komen.

Artikel 5: Afname; ontbinding

 1. De (aspirant)koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de door Stichting True Art Of Giving vastgestelde plaats c.q. leveringsadres en tijd onder overlegging van het betaalbewijs. 
 2. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het eventueel overig verschuldigde door de (aspirant)koper is voldaan. Indien de (aspirant)koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de gekochte zaken na 14 dagen eigendom worden van de donateur van het product. 
 3. De (aspirant)koper dient bij de afname van de gekochte zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens Stichting True Art Of Giving gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. 
 4. In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de (aspirant)koper zijn afgenomen en/of de (aspirant)koper handelt in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is de (aspirant) koper van rechtswege in verzuim en heeft Stichting True Art Of Giving het recht de overeenkomst met de (aspirant)koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring en/of de gekochte zaken aan een of meer derden te verkopen. Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de (aspirant)koper kan de (aspirant)koper geen ontbinding van de koopovereenkomst meer vorderen.
 5. Indien afname niet mogelijk is door omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van de (aspirant)koper en die niet aan (aspirant)koper zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld omdat derden daarop beslag hebben gelegd) heeft Stichting True Art Of Giving het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de (aspirant)koper. Stichting True Art Of Giving is in dat geval jegens de (aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van zowel Stichting True Art Of Giving als verkoper, voor zover deze door hun eventuele respectievelijke aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van zowel Stichting True Art Of Giving als verkoper beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken.
 2. Overigens geldt voor de aansprakelijkheid van Stichting True Art Of Giving en verkoper het volgende:
  1. Stichting True Art Of Giving en verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan, tijdens en na de veiling ontstaan of veroorzaakt.
  2. Stichting True Art Of Giving en verkoper zijn vanaf het moment van toewijzing van het gekochte aan de (aspirant)-koper niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen. De (aspirant)koper zal voor een deugdelijke verzekering van de gekochte zaken vanaf het moment van toewijzing moeten zorgdragen.
  3. Stichting True Art Of Giving en verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De (aspirant)koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie voorafgaande aan de veiling, als bedoeld in artikel 4.3 van deze voorwaarden.
  4. Stichting True Art Of Giving en verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek.
  5. Stichting True Art Of Giving en verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte.
  6. Stichting True Art Of Giving en verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. Stichting True Art Of Giving en verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de (aspirant)koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Stichting True Art Of Giving of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 7: Geschilbeslechting; toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Stichting True Art Of Giving en de (aspirant)koper en op elke overeenkomst tussen verkoper en de (aspirant)koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene veilingvoorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.